Acoustic Sensors เทคโนโลยีใช้ตรวจจับการยิงปืน เพื่อป้องกันสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์

องค์กรการกุศลด้านการอนุรักษ์ระหว่างประเทศ หรือ Zoological Society of London (ZSL) ร่วมมือกับ Google Cloud ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สำหรับวิเคราะห์เสียงที่เกิดขึ้นในป่า เพื่อจะใช้ในการช่วยรักษาสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้ทั่วโลก โดยจะใช้ AI ตรวจจับเสียงปืนและแจ้งเตือนเมื่อมีเสียงเกิดขึ้น พร้อมทั้งระบุจุดที่มีการแอบล่าสัตว์ป่า โดยเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาขึ้นนี้มีลักษณะเป็น Acoustic Sensors ที่จะติดตั้งอยู่ตามต้นไม้ภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์ที่อยู่ภายรัศมี 1 กิโลเมตร

Acoustic Sensors ป้องกันสัตว์ป่า

Acoustic Sensors เทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อป้องกันสัตว์ป่า

Acoustic Sensors จะติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับใช้วิเคราะห์เสียงปืนที่เกิดขึ้นภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมกับมีการแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการลาดตระเวน เพื่อค้นหาการลักลอบล่าสัตว์ป่า นอกจากนี้แล้ว Acoustic Sensors ยังเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาที่ไม่สูงมาก แต่มีความสามารถในการทำงานสูง เพราะสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแบบ 360 องศา ภายในรัศมี 1 กิโลเมตร

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนในเขตอนุรักษ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากแต่เดิมเป็นการทำงานโดยอาศัยคประสบการณ์และความชำนาญที่ใช้กล้องเป็นเครื่องมือในการลาดตระเวนและติดตามผู้ลักลอบล่าสัตว์ภายในเขตอนุรักษ์ ที่จำกัดระยะการมองเห็นได้แค่เพียงระยะสายตาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น

Acoustic Sensors

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการอนุรักษ์ของ ZSL ได้ให้ความเห็นว่าการใช้ Acoustic Sensors ที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้ระบุจุดที่มีการลักลอบล่าสัตว์ได้แม่นยำและสามารถป้องกันการฆ่าสัตว์ได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการวางแผน ระบุพื้นที่ และจำนวนเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน รวมถึงช่วงเวลาที่มีการกระทำผิดกฎหมายมากที่สุด เพื่อวางแผนการลาดตระเวนได้ตรงกับเป้าหมายมากที่สุดเช่นกัน

สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในเบื้องต้นนี้ยังคงมุ่งเน้นไปที่การยิงปืน ซึ่งทาง ZSL ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตว่า Acoustic Sensors นี้จะต้องสามารถระบุถึงตัวตนของผู้ที่ลักลอบเข้ามากระทำผิดกฎหมาย สามารถตรวจจับการรบกวนของมนุษย์ ตรวจจับเสียงของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และสามารถตรวจสอบจำนวนของสัตว์ ที่รวมถึงการใช้ชีวิตภายในเขตอนุรักษ์ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ ZSL ต้องการภายในระยะเวลานี้ คือ การระดมทุนเพื่อจัดหา Acoustic Sensors ที่มีราคาเครื่องละ 50 ปอนด์ หรือประมาณ 2,000 พันบาท เพื่อติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่เขตอนุรักษ์ให้ได้มากที่สุด

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และ5 ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล “อิเล็กทรอนิกส์” มีอะไรบ้าง? อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com