YouTube ลบวิดีโอเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ในช่วงล็อกดาวน์ของไวรัสโควิด-19

YouTube ลบวิดีโอเพิ่มขึ้น ถึงสองเท่าในช่วงที่มีการล็อกดาวน์หรือปิดเมืองในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 มีการลบวิดีโอไม่มากกว่า 11 ล้านรายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 6 ล้านรายการในไตรมาสแรกของปี 2020 เนื่องจากในช่วงเวลาล็อกดาวน์นั้น Youtubeได้ตั้งเงื่อนไขในระบบตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น

YouTube ลบวิดีโอเพิ่มขึ้น

เมื่อพบว่าวิดีโอที่ลงมีเนื้อหาที่ละเมิดกฎของYoutube ระบบก็ทำการลบวิดีโอนั้นโดยอัตโนมัติ แล้วจึงจะส่งต่อให้กับพนักงานทำการตรวจสอบอีกครั้ง หากพบว่าเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้ละเมิดกฎของYoutube ทางพนักงานก็จะโพสวิดีโอที่ลบนั้นกลับเข้าไปใหม่ อีกทั้งYoutubeได้เพิ่มเงื่อนไขการลบวิดีโอ คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก และพวกลัทธิหัวรุนแรงต่างๆ จึงทำให้เกิดการลบวิดีโอเพิ่มมากขึ้น

YouTube ลบวิดีโอเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า

โดยYoutube กล่าวเพิ่มเติมว่าการลบวิดีโอเป็นจำนวนมากนั้นอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบที่ตั้งไว้ เพราะในช่วงของการล็อกดาวน์ระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น พนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบวิดีโอของYoutubeมีจำนวนลดลง ดังนั้นYoutube จึงต้องนำระบบมาช่วยในการตรวจสอบแทน

ส่วนเหตุผลอีกด้าน คือทางYoutube ได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบเนื้อหาให้กว้างขึ้น ดังนั้นวิดีโอที่มีเนื้อหาที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชุมชนก็จะถูกลบออกอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ทั้งนี้โดยปกติแล้ว Youtubeจะคืนสถานะของวิดีโอประมาณ 25% ของจำนวนวิดีโอที่ถูกลบโดยอัตโนมัต แต่ในช่วง    ไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมานี้Youtube คืนสถานะให้กับวิดีโอที่ถูกลบถึง 50% ของจำนวนวิดีโอที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

YouTube ลบวิดีโอเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า

จากการเก็บข้อมูลการลบวิดีโอของYoutubeพบว่า ในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 วิดีโอที่ถูกลบมากที่สุด คือ วิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กที่มีจำนวนวิดีโอที่ถูกลบประมาณ 33.5% ของวิดีโอที่ถูกลบทั้งหมด รองลงมาเป็นเป็นวิดีโอที่มีลักษณะเป็นสแปม และอันดับสาม คือ วิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเกี่ยวกับทางเพศ นอกจากการลบวิดีโอที่มีเนื้อหาที่ละเมิดกฎแล้วYoutubeยังได้ลบช่องเกือบสองล้านช่องในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 เพราะมีถึง 90% เป็นสแปมสำหรับหลอกลวงและทำให้ผู้ใช้งานอื่นๆเข้าใจผิดได้

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และติดตาม นวัตกรรมที่จะมีช่วยให้คน “เมาแล้วขับ” ไม่ได้ขับแต่จะปลอดภัยขึ้น อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com