Cryptocurrencies แหล่งฟอกเงินที่สำคัญของเหล่าบรรดาอาชญากร

จากการศึกษาของหน่วยงานตรวจสอบหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล หรือ The Digital Currencies Forensics Firm พบว่า ในปี 2020  มีการดำเนินการคดีทางอาญาประมาณ 13% เกิดขึ้นจากการซื้อขาย Bitcoin ผ่านระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีการป้องกันความเป็นส่วนตัวในระดับที่สูงมาก ทำให้ยากต่อการติดตามธุรกรรมผ่าน Cryptocurrencies ซึ่งการดำเนินคดีนั้นเพิ่มขึ้นจากปี 2019 […]

Read More →