Facebook ถูกฟ้อง เนื่องจากไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้

Facebook โซเชียลมีเดียยอดนิยมทั่วโลกกำลังถูกฟ้องร้องและดำเนินการทางกฎหมายจำนวนมาก เมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปในทางที่ผิดของผู้ใช้งานที่มีจำนวนเกือบหนึ่งล้านคนในประเทศอังกฤษและเวลส์ อีกทั้งยังได้มีการรวบรวมข้อมูลของ Facebook ของผู้ใช้จำนวน 87 ล้านคน ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการโฆษณาระหว่างการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา Facebook กำลังถูกฟ้องร้องและดำเนินการทางกฎหมายเป็นจำนวนมาก ทาง Facebook ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายนั้น เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้ครองข้อมูล 1998 ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคม ปี […]

Read More →